โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินต่ออายุสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สำนักงานมหาวิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ลดการใช้พลังงาน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมของบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับบริการ นักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยต่อบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ทำงาน
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
3. ผลการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ คะแนน 85 0.00
4. ลดการใช้พลังงานค่าไฟฟ้าลดลง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/03/2563  - 30/09/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ