โครงการกีฬาพลังงานสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาพลังงานสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ๑.นักศึกษาแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาของแต่ละประเภท ๒.นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและความสามัคคีอีกทั้งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม-ประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและการมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/02/2563  - 22/02/2563 22/02/2563  - 22/02/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ