โครงการเสวนาน้องพี่ 36 ปี บัณฑิตสภานักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สภานักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ในการทำงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ด้านพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสวนาระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบันแล้วนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้ในการทำงานของสมาชิกสภานักศึกษาอีกทั้งยังเป็นร่วมการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสภานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบันอีกด้วย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ในการทำงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ด้านพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษาและนำมาปรับใช้ในการทำงาน สภานักศึกษาเกิดการเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ในการทำงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ด้านพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษาและนำมาปรับใช้ในการทำงานของสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบัน
2 2. เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสภานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สมาชิกสภานักศึกษาในวาะระปัจจุบันได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสภานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
3 3. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบัน เกิดการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สมาชิกสภานักศึกษาได้เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ, การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานในด้านต่างๆ ระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบัน แล้วนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานของสมาชิกสภานักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ในการทำงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ด้านพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2563  - 20/04/2563 01/02/2563  - 04/03/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ