โครงการ แห่เทียนพรรษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย = 4.41, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.85) รองลงมาคือ ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย = 4.37, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.71) และด้าน โสตทัศนูปกรณ์มีผลการประเมินต่ำสุดอยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.76)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป
2 2. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น นักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
3 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย นักศึกษาเกิดความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการแห่เทียนพรรษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 100 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินแห่เทียนพรรษา 2563
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/02/2563  - 30/09/2563 01/07/2563  - 01/07/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ