โครงการ รับรายงานตัวบัณฑิตใหม่ สร้างสายใยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ยังไม่มีข้อมูล
2 2 เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการ รับรายงานตัวบัณฑิตใหม่ สร้างสายใยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาฯทั้งหมด
เชิงปริมาณ คน 430 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/01/2563  - 30/09/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ