โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” (รอบคัดเลือก)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 ในฐานะที่ทรงเป็นพระวิศิษฏศิลปิน และเพื่อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งรอบภาคเหนือจัดขึ้น ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งคลิปการแสดงและมาแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม โดยทีมลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 3 ทีมได้ไปแข่งขันในรอบระดับประเทศที่จะแข่งขัน ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานครต่อไป

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถด้านดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถด้านดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
3 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และนำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และนำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” (รอบคัดเลือก)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ารอบคัดเลือก
เชิงคุณภาพ ทีม 1 0.00
2. จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดงและเผยแพร่
เชิงคุณภาพ องค์ความรู้ 2 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/02/2563  - 13/02/2563 12/02/2563  - 13/02/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ