โครงการตามรอยสล่าล้านนา เพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒน ธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการตามรอยสล่าล้านนาเพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบูรณาการกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะ คือ วก 330 แทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลังทางการเกษตร (Tractor and Agricultural Power Unit)
กิจกรรมภายใต้โครงการ มีดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการบรรยายเพื่อเข้าสู่บทเรียนในรายวิชา วก 330 แทรกเตอร์และต้นกำลังทางการเกษตร (Tractor and Agricultural Power Unit) ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 ณ ข่วงเมืองวิศวะ (เครื่องมือทุ่นแรงเกษตรล้านนา) บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการศึกษาข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา พร้อมกับการฝึกปฏิบัติตามรอยสล่าล้านนา ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ แหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำต้น สล่าแดง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
- เรียนรู้เกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์
- เรียนรู้เกี่ยวกับ การทำร่ม(ล้านนา)
- เรียนรู้เกี่ยวกับ การทำน้ำต้น (คนโท)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน นักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน


ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน : โครงการตามรอยสล่าล้านนา เพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
2. มีกิจกรรมที่มีการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับพันธกิจอื่น (ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม) เชิงคุณภาพ กิจกรรม 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2563  - 30/09/2563 01/08/2563  - 23/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ