โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ

เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดจนสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2 2.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีโดยการกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 50 0.00
2. ความพึงพอใจในภาพรวมและรูปแบบของการจัดกิจกรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2563  - 30/06/2563 02/06/2563  - 02/06/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ