โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น ประธานในพิธี อีกทั้ง มีพิธีระลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ โดยการวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้ง/อาจารย์ใหญ่คนแรก และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก จากนั้นจะเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดพิธีไหว้ครูภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรค ให้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมสาขาละ 20 คน และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
2 เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และศิษย์ภายในมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และศิษย์ภายในมหาวิทยาลัย
3 เพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาและเคารพครูอาจารย์ เป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาและเคารพครูอาจารย์
4 เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในการเชิดชูประเพณี ขนบธรรมเนียมอันดีงาม ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในการเชิดชูประเพณี ขนบธรรมเนียมอันดีงาม ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
5 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ อ่อนโยนต่อผู้"อาวุโส" นักศึกษาได้แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ อ่อนโยนต่อผู้"อาวุโส"
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 300 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2563  - 30/09/2563 27/08/2563  - 27/08/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ