โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา  ประจำปี 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อแทนผู้นำองค์กรนักศึกษาชุดเดิม (ปี 2562) ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดำเนินการรับสมัครผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 2-23 มกราคม 2563 และรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแนะนำตัวผู้สมัครระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 1 - 3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และชั้นปีที่ 1-4 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 8,453 คน
ผลการดำเนินการปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 4,453 คน คิดเป็นร้อยละ 52.68 ซึ่งตำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 60) และได้ผู้ผ่านการเลือกตั้งเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา จำนวน 15 องค์กร ได้แก่
1. สมาชิกสภานักศึกษา
2. นายกองค์การนักศึกษา
3. นายกสโมสรนักศึกษา 11 คณะ 2 วิทยาลัย
ในการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.58) และมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2563 ผู้ผ่านการเลือกตั้งเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา จำนวน 15 องค์กร ได้แก่ สมาชิกสภานักศึกษา นายกองค์กรนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา 11 คณะ นายกสโมสรนักศึกษา 2 วิทยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำองค์กรนักศึกษา อันเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาที่พึงปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำองค์กรนักศึกษา อันเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาที่พึงปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.58)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีส่วนร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักประชาธิปไตย รวมถึงการได้ผู้นำองค์กรนักศึกษาตามสัดส่วนที่กำหนด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผู้มีสิทธิ์ เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนตามหลักประชาธิปไตย โดยอาศัยกิจกรรมการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษาเป็นเครื่องมือ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2562  - 29/02/2563 01/01/2563  - 12/02/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ