โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาให้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้มีรูปแบบที่ชัดเจน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณี ศรัทธา และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้นำนักศึกษาที่จะมีบทบาทในการกำกับดูแลและดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ และคงไว้ซึ่งประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความภาคภูมิใจและความต้องการคงไว้ซึ่งประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : มีรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ที่ชัดเจน และมีการสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลกรตลอดจนนักศึกษาได้รับทราบ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 1 แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ แผน 1 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2563  - 30/09/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ