โครงการ Biotech ศตวรรษที่ 21 : ค่ายอาสาพี่ปันน้อง
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการ “Biotech ศตวรรษที่ 21: ค่ายอาสาพี่ปันน้อง” ของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นการเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถนำความรู้และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง ของประเทศชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษารักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและประเทศชาติต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรมย่อย 2 โครงการ คือ โครงการค่ายอาสาพี่ปันน้อง จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดป่าวัฒนาราม ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นั้น นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสอง จำนวนกิจกรรมละ 25 คน ซึ่งโครงการค่ายอาสาพี่ปันน้อง นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพและการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้แก่น้อง ๆ ในโรงเรียน รวมถึงมีการบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงอาคารเรียน และบริจาคสิ่งของให้แก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลน ส่วนกิจกรรมที่สองเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก และรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทำการฝึกสมาธิ และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ถือว่ากิจกรรมของโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรนำความรู้และบูรณาการศาสตร์ต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพและการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
2 2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรมีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อส่วนรวมเพื่อเป็นคนดี คนเก่งของประเทศชาติ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกันบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงอาคารเรียน และบริจาคสิ่งของให้แก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลน รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
3 3. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรได้ตระหนักและรักษาไว้วึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและประเทศชาติ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมฝึกสมาธิ ทำบุญตักบาตร เดินจงกรม และสนทนาธรรมะในหัวข้อเรื่อง การปลูกจิตสำนึกเพื่อการเป็นนักศึกษาและบัณฑิตที่ดีในศตวรรษที่ 21
4 4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ นักศึกษาได้จัดทำค่ายอาสาพี่ปันน้อง ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติให้แก่นักเรียน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการ Biotech ศตวรรษที่ 21 : ค่ายอาสาพี่ปันน้อง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
เชิงปริมาณ คน 25 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/12/2562  - 30/09/2563 24/12/2562  - 19/02/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ