โครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (63-1.3.9)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบ สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้มีการบูรณาการโครงการครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563 และโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัรฑิตที่พึงประสงค์ "กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21" เข้าด้วยกัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบ คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบ
2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน คณะได้ดำเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะ คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. นักศึกษาในคณะมีความสัมพันธ์ที่ดี เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/08/2563  - 30/09/2563 20/08/2563  - 03/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ