โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563(63-1.3.7)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2563
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษา
2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะและสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ให้แก่สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2563
3 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะ คณะและสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2562 และ 2563 ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เชิงคุณภาพ แผน 1 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้นำนักศึกษาในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและการบริหารงานสโมสรนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
23/03/2563  - 30/09/2563 03/07/2563  - 03/07/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ