โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อการจัดโครงการไหว้ครูอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแลผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีโครงการไหว้ครูต่อไปนักศึกษาได้แสดงความเคารพนอ บน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ในปัจจุบัน เป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ในปัจจุบัน
2 2.เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
3 3.ให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงปริมาณ คน 300 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2563  - 30/09/2563 17/09/2563  - 17/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ