โครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste Mju ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste Mju ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทางมา รักษาการอธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยในกิจกรรมโครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste Mju ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว GO Green เช่น
1. กิจกรรมการเปิดตัว Application Zero Waste Mju ใช้กับการให้บริการร้านค้าต่าง ๆในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลดใช้พลาสติด ครั้งเดียวทิ้ง โดย Application จะให้มีการสะสมคะแนนการลดการสร้างขยะพลาสติดส่วนบุคคล นำเอาแต้มที่สะสมมาแลกสิ่งค้าหรือเป็นส่วนลดในการใช้จ่ายภายในร้านค้า พร้อมทั้งตัว Application จะมีการเก็บข้อมูลการลดการสร้างขยะแบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และอนาคตจะมีการขยายออกไปยังร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป
2. กิจกรรมการชวนลดใช้ขวดน้ำดื่มพลาสติกมาใช่กระบอกน้ำดื่มและการจัดหาจุดเติมน้ำดื่มแทนโดยมีการนำภาชนะแบบต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมานำเสนอให้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมการนำเสนอการปรับตัวของร้านค้าภายในโรงอาหารเทิดกสิกร ในการร่วมกันงดให้บริการภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นพลาสติก โดยการนำภายชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ภายในปี 2563 โดยร้านค้าจะมีการให้สแกนสะสมแต้มสำหรับลูกค้าที่ทำตามเงือนไขโครงการสะสมแต้มเพื่อแลกสิ่งของและการบริการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรและนักศึกษาในการลดและแยกขยะ บุคลากรและนักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการลดและแยกขยะ
2 เพื่อสร้างทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยมีทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
3 เพื่อสร้างทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในลดใช้ขวดน้ำพลาสติกให้กับ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยมีทัศนคติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในลดใช้ขวดน้ำพลาสติก
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยมีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลและสามารถนำมาจัดจำหน่ายได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจจเกี่ยวกับกิจกรรม 3 Rs
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
2. ลดปริมาณขยะลดลงอย่าน้อบ 100 กิโลกัม
เชิงปริมาณ กิโลกรัม 100 0.00
3. บุคลากร นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการกิจกรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/12/2562  - 20/12/2562 20/12/2562  - 20/12/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ