โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 22 (63-1.3.6)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ และสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกที่มีต่อโลก การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ คณะได้ดำเนินการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้
2 เพื่อให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม คณะได้ดำเนินการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกที่มีต่อโลก การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน คณะได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนึกที่มีต่อโลก การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 22
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/12/2562  - 09/02/2563 09/12/2562  - 09/02/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ