โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ภาษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่มีข้อมูล
2 มีสื่อใหม่เพื่อใช้ในรูปแบบ 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กลุ่มเป้าหมาย ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ปกครอง แขกที่มาเยือนมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความสำเร็จในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2562  - 30/06/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ