โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 (63-1.3.4)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง และสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย ตลอดจนทำให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬา และนันทนาการต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ คณะได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
2 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย คณะได้ดำเนินการสร้างกระบวนการให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
4 เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬา และนันทนาการต่าง ๆ คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬา และนันทนาการต่าง ๆ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/12/2562  - 04/01/2563 04/12/2562  - 04/01/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ