โครงการเดิน-วิ่งการกุศล 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 เพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 2 เพื่อระดมทุน ในการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป (รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย) 2 เพื่อระดมทุน ในการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป (รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย)
3 3 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 3 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
4 4 เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน โดยการเดิน-วิ่ง 4 เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน โดยการเดิน-วิ่ง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเดิน-วิ่งการกุศล 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 500 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/10/2562  - 30/09/2563 02/10/2562  - 20/01/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ