โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องสู่โรงเรียนในฝัน ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้ทำกิจกรรมปรับปรุงโรงเรียน จุดเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน ได้นำความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนที่อยู่ในชุมชนได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของชุมชน ปรับปรุงโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของชุมชน
2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ร่วมปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับชุมชน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับชุมชนได้
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปผลค่าย
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (40 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อค่าย1
- รายชื่อค่าย2
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2563  - 02/02/2563 01/02/2563  - 02/02/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ