โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์(304) ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีการจัดโครงการฯ ผ่านสื่อออนไลน์แทน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ โดยการเผยแพร่คลิปปัจฉิมโอวาทจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเรื่องการแนะนำอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน จากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ คลิปการบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ข้อมูลสารสนเทศเรื่องเส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ข้อมูลสารสนเทศเรื่องการแนะนำการรับสมัครงาน จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ โดยการเผยแพร่คลิปปัจฉิมโอวาทจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์
2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเรื่องการแนะนำอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน จากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ คลิปการบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ข้อมูลสารสนเทศเรื่องเส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ข้อมูลสารสนเทศเรื่องการแนะนำการรับสมัครงาน จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่า ได้รู้ถึงแนวทางศึกษาต่อและการออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(320 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการให้โอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/03/2563  - 25/03/2563 25/03/2563  - 25/03/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ