โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
องค์กรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้องค์กรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา องค์กรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
2 2. เพื่อให้นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้ารวมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 2563
เชิงปริมาณ คน 1100 0.00
2. ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปโครงการพัฒนา 2563
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/10/2562  - 30/09/2563 01/10/2562  - 30/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ