โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเป็นฐานข้อมุลประกอบการจัดสินใจของผู้บริหารต่อไป ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดการสัมมนา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เชิงปริมาณ ชุด 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/11/2562  - 14/11/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ