โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ /เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน (ภาคเรียน
ที่ 1/2563) ดำเนินการจัดทำคลิปแนะนำ พูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์ และแนะนำคณาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลัยน้าเว็ปเพจของวิทยาลัย เนื่องจากมีสถานการแพร่เชื้อของโรควิท-19 จึงใช้ช่องทางนี้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรมที่ 2 มัชฌิมานิเทศ/ผู้บริหารพบนักศึกษา /ที่ปรึกษพบนักศึกษา กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตรตามแต่ชั้นปี
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2562) ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษา

7. ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการการดำเนินโครงการ
1. ควรมีจัดทำสื่อในการนำเสนอหลักสูตรให้มีความกระชับ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าใจง่าย เช่น เรียนอะไร ได้อะไรจากการเรียนสาขาวิชานี้ สำเร็จการศึกษาแล้วต้องประกอบอาชีพอะไร นำเสนอความสำเร็จของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ให้เห็นชัดเจน
2. ขยายพื้นทีในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ครอบคลุมสถานศึกษาในเขตภาคเหนือให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการเรียน การดำเนินชีวิต ที่ดี 1. นักศึกษา ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการดำรงชีวิตตั้งแต่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา
2 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 2. นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัย จากอย่างทั่วถึง
3 3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21
4 4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่ นักศึกษาเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิต: นักศึกษามีแนวทางในการเรียน การดำเนินชีวิต ที่ดี เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 เกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาลัยที่ นศ ได้รับจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน/ (ภาคการศึกษาที่ 1/63) (แบบสอบถาม)
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ลงรายวิชาสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 0.00
3. ร้อยละความรู้ที่ได้รับ (แบบสอบถาม) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
4. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ มัชฌิมานิเทศ/ผู้บริหารพบนักศึกษา/ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (วันใหว้ครู ภาคการศึกษาที่ 1/63)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 0.00
5. ร้อยละความรู้ที่ได้รับ การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)(แบบสอบถาม)
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
6. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/62)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 95 0.00
7. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน/ (ภาคการศึกษาที่ 1/63)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 100 0.00
8. ร้อยละความรู้ที่ได้รับ (แบบสอบถาม) มัชฌิมานิเทศ/ผู้บริหารพบนักศึกษา/ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (วันใหว้ครู ภาคการศึกษาที่ 1/63)
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/11/2562  - 30/09/2563 04/11/2562  - 25/09/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ