โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์แม่โจ้ ปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นโครงการที่สโมสรนักศึกษาได้จัดทำกิจกรรมโครงการขึ้นเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งนักกีฬา กองเชียร์ เข้าร่วมจำนวน 175 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล และเข้าร่วมการประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและสร้างความสามัคคี โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอีกด้วย

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี นักศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการแข่งขันกีฬา เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เกิดความรักสามัคคี
2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมการประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ การจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างพลานามัยที่ดีขึ้น เกิดความสัมพันธ์และสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 175 0.00
2. การมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์ และเชียร์หลีดเดอร์ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/01/2563  - 04/01/2563 04/01/2563  - 04/01/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ