โครงการพัฒนารถ Formula Student เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนารถ Formula Student เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาัยเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student เสร็จสิ้น โดยมีการเข้าร่วมแข่งขัน "TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46

สรุปผลการแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula 2020 ทีม Maejo Racing Team มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คะแนนรวมของการแข่งขันอยู่ในลำดับที่ 4 จากทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม ทั่วประเทศ และผลการแข่งขันในรายการ Energy Efficiency ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย จากการมีส่วนร่วมในรายการแข่งขันระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการ และได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
2 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย จากการมีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับประเทศ "TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula" ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการ และสอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการพัฒนารถ Formula Student เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมเกิดความสัมพันธ์อันดี และมีโอกาสเรียนรู้ทักษะ 5 ประการร่วมกัน เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
3. นักศึกษาทีม Maejo Racing Team ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมในรายการแข่งขันระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ในรอบปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 1 รายการ เชิงคุณภาพ รายการ 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
31/10/2562  - 03/02/2562 31/10/2562  - 10/02/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ