โครงการอนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแลผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2 2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย นักศึกษา บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
3 3. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน นักศึกษา บุคลากร ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
4 4. เพื่อบูรณาการกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 150 0.00
3. ร้อยละการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/10/2562  - 14/10/2562 14/10/2562  - 14/10/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ