โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 8 - 19 มกราคม พ.ศ. 2563 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ได้นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม) โดยได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 5 รางวัล ประกอบไปด้วย 1 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เหรียญทอง กีฬาเรือพาย รายการแข่งขัน เรือแคนู 1 คน ระยะ 200 เมตร (ชาย)
โดย นายพิพงษ์ ปิยศักดิ์สันติกุล สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร

2. เหรียญทองแดง กีฬาหมากล้อม รายการแข่งขัน หมากล้อมคู่หญิง
โดย นางสาวธัญญาวดี เมืองไชย นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวภคนางค์ จันทร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

3. เหรียญทองแดง กีฬาหมากล้อม รายการแข่งขัน หมากล้อมทีมหญิง
โดย นางสาวธัญญาวดี เมืองไชย นักศึกษาปริญญาโทร สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวภคนางค์ จันทร นักศึกษาปริญญาโทร สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวมนตกานต์ ไชยคำวัง สาขาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

4. เหรียญทองแดง กีฬาขี่ม้า รายการแข่งขัน ม้ามาราธอน
โดย นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย สาขาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

5. เหรียญทองแดง กีฬาเปตอง รายการแข่งขัน เปตอง หญิงคู่
โดย นางสาวอุบลวรรณ จิตตวิง สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวพรวิไลลักษณ์ อินทรักษา สาขาพลังงานทดแทน วิทยาลัยทดแทนพลังงาน

6. เหรียญทอง กีฬา E-Sport รายการแข่งขัน Class B/Male
โดย นายอรรถวิท คำแก้ว สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
นายณัฐภาส ผลากอง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
นายชนาธิป จันทร์เดช สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
นายธีรภัทร อุ่นนันกาศ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
นายจารุเดช ธีระสมบูรณ์ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
นายสกล วันแต่ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 47 รอบมหกรรม ได้จัดส่งนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง 47 รอบมหกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Game" รอบมหรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ รางวัล 2 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 181 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/11/2562  - 29/02/2563 08/01/2563  - 19/01/2563
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ