โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก) โดยมีชนิดกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบมหกรรม จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่
1. กีฬาฟุตบอลชาย
2. กีฬาเซปักตะกร้อหญิง
3. กีฬาฟุตซอลชาย
4. กีฬาเปตองชาย-หญิง
5. กีฬาบาสเกตบอลชาย-หญิง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก ได้จัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนชนิดกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก
เชิงคุณภาพ ชนิดกีฬา 3 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 154 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/10/2562  - 30/11/2562 09/11/2562  - 15/11/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ