โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2562 (สำนักงานคณบดี)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการพัฒนาศักยภาพของตนเองในทักษะการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและข้อมูลของแหล่งงาน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง การศึกษาต่อ และการสมัครงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับที่นักศึกษาเข้าใจการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในทักษะการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ข้อ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
2. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย 400 คน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับที่นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและข้อมูลของแหล่งงาน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/03/2563  - 23/03/2563 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ