โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว- ไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี นายสุกิจ ติดชัย และผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางสมพร แรกชำนาญ พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 14 สถาบัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนาประยุกต์ ไปแสดงแลกเปลี่ยน ชื่อชุดการแสดงฟ้อนฮอก ซึ่งเป็นการทำเอาอุปกรณ์เครื่องมือ แสดงสัญลักษณ์ทางการเกษตรมาสร้างสรรค์การแสดง ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีรากฐานด้านการเกษตรเป็นต้นแบบของประเทศ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา
2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภูมิภาคอื่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภูมิภาคอื่น
3 เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างร่วมกับภูมิภาคอื่น ได้อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างร่วมกับภูมิภาคอื่น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ 14 14 0.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและการแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เชิงปริมาณ ระดับ 3 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/12/2562  - 14/12/2562 10/12/2562  - 14/12/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ