โครงการสื่อมวลชนสัญจรการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้รับ ความร่วมมือจากกระทรวงสารธารณสุข กรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ฯลฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 และได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมการวิจัย และการพัฒนาปลูกกัญชาอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ผ่านความร่วมมือจากสื่อมวลชนที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสารธารณชน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สื่อมวลชนได้มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
2 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ประชาชนได้สร้างความเข้าใจในการรับรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. - เกิดความเข้าใจในการรับรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ข่าวโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทุกแขนง เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
3. สื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อ (2).pdf
เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2562  - 25/09/2562 01/10/2562  - 30/11/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ