โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
- รายละเอียดตามสรุปผลโครงการฯ ตามเอกสารแนบท้าย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย และเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ในโลกปัจจุบัน นโยบายและทิศทางในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย และเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในโลกปัจจุบัน นโยบายและทิศทางในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ระดมความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างบรรยากาศความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการดำเนินงาน และนำผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นไปเป็นแนวทางเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง - ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างบรรยากาศความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการดำเนินงาน และนำผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นไปเป็นแนวทางเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย และเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในโลกปัจจุบัน นโยบายและทิศทางในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
2. ร้อยละของการดำเนินงานที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ มีความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น Retreat ของสภามหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 75 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/10/2562  - 05/10/2562 05/10/2562  - 05/10/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ