โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ในทุกคณะ เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม ในฐานะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่เพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
2 เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะ พูดคุย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลในส่วนกลาง (กองพัฒนานักศึกษา) กับนักศึกษาในทุกคณะ นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลในส่วนกลาง (กองพัฒนานักศึกษา) และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง และซักถามในเรื่องที่สงสัย
3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
4 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน นักศึกษารับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่า
เชิงปริมาณ คน 2000 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาที่ดี และมีความคาดหวังจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักศึกษาในส่วนกลาง (กองพัฒนานักศึกษา) กับนักศึกษาในทุกคณะ (13 คณะ)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
2. กองพัฒนานักศึกษาได้ลงพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาในสังกัดคณะ
เชิงปริมาณ คณะ 13 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : นักศึกษาเกิดความความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/08/2562  - 30/09/2562 01/10/2562  - 31/12/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ