โครงการ IE Team building camp
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปางในวันที่ 11 กันยายน 2562 ภายใต้โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “โครงการ IE Team Building Camp” เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ การนำทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน การจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและการปลูกจิตสำนึกในเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน การจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึกในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียน จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียน
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (100 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อ IE
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมิน IE
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/09/2562  - 11/09/2562 11/09/2562  - 11/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ