โครงการ The Club by ToBiz: Unit 4 ToBiz Talk
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาระบุว่ามีความรู้ด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ 192 คน เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 2 และ 3 รวมทั้งนักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2
ความรู้ด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวก่อนการอบรม ระดับ 3.2
ความรู้ด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวก่อนการอบรม ระดับ 4.4
กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being ระดับ 4.3

นอกจากนี้นักศึกษายังได้ระบุถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่จะนำเอาไปใช้ในอนาคต และหัวข้ออบรมที่สนใจในอนาคตดังเอกสารในภาคผนวก

ผลการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน/ การวิจัย/ การบริการวิชาการแก่สังคม/
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการเสริมสร้างทักษะ ToBiz Talk สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจ้างงาน นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย การนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ทั้งยังได้ทักษะการป้องกันตัว และการจดจำสิ่งผิดปกติ หรือรูปพรรณสัณฐานคนร้ายซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

- ผลการนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ โครงการเสริมสร้างทักษะ ToBiz Talk สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อ ได้แก่ ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจ้างงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและได้แนวคิดในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งการส่งเสริมการจ้างงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับทัศนคติหรือความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมในโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/09/2562  - 04/09/2562 04/09/2562  - 04/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ