โครงการ Econ search master of ceremony 2019
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ Econ search master of ceremony 2019 ขึ้น
ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีกำหนดการจัดโครงการดังนี้
08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดย นายดนัย มหาวัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
09.30 - 10.00 น. กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการโดย นายนัฐพล คำซอน อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
10.00 – 12.00 น. การถ่ายทอดความรู้ทักษะการเป็นพิธีกรในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคุณชินกร การเลียง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมประกวดการเป็นพิธีกรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
15.00 – 15.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยคุณอภิชญา วัฒนวรรณกุล พิธีกรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
โดยผลการประกวดการเป็นพิธีกรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 มีดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายทรงพล พรมมี และนางสาววราภรณ์ มานัน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายศุภกร ประวัง และนาวสาวอรวรรณ กันทะวี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายรัตนพล ขอนทอง และนางสาววณิชชา ต๊ะนันตา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายชวิศ ไตรสัตยกุล และนางสาวปรีญารัตน์ ปาปะเถ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เป็นผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำเนินรายการในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาได้มีทักษะการดำเนินรายการในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทักษะการเป็นพิธีกรในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นพิธีกร
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงออก บุคลิกภาพและภาวะการเป็นผู้นำของนักศึกษา นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการแสดงออก บุคลิกภาพและภาวะการเป็นผู้นำ ในกิจกรรมประกวดการเป็นพิธีกรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีทักษะการดำเนินรายการ กล้าแสดงออกและมีภาวะการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงออก บุคลิกภาพและภาวะการเป็นผู้นำของนักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Econ search master of ceremony 2019
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างทักษะการดำเนินรายการในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Econ search master of ceremony 2019
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/08/2562  - 14/08/2562 14/08/2562  - 14/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ