โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2562 ขึ้น
ในวันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และร่วมถ่ายทอดความรู้วินัยนักศึกษาโดย นายนัฐพล คำซอน อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และหน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ได้จัดโครงการดังกล่าวและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย หมวดที่ 1-3 และการลงโทษทางวินัยมี ๖ สถาน คือ (๑) ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อน (๒) ภาคทัณฑ์ (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ (๔) พักการศึกษา (๕) ให้ออก (๖) ไล่ออก
2.นักศึกษาได้มีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องขอบเขตการจัดกิจกรรม หลังกิจกรรมพัฒนาศึกษาใหม่ฯ (รับน้อง) หัวข้อ การจัดแถวไปเรียนของนักศึกษาใหม่ , การเล่นกีฬา ออกกำลังกายของนักศึกษาในช่วงเย็น , การจัดกิจกรรมของนักศึกษา , การฝ่าฝืนขอบเขตการจัดกิจกรรม และการแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย หมวดที่ 1-3 และการลงโทษทางวินัยมี ๖ สถาน
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน นักศึกษาได้มีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องขอบเขตการจัดกิจกรรม หลังกิจกรรมพัฒนาศึกษาใหม่ฯ (รับน้อง) หัวข้อ การจัดแถวไปเรียนของนักศึกษาใหม่ , การเล่นกีฬา ออกกำลังกายของนักศึกษาในช่วงเย็น , การจัดกิจกรรมของนักศึกษา , การฝ่าฝืนขอบเขตการจัดกิจกรรม และการแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (250 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/07/2562  - 24/07/2562 24/07/2562  - 24/07/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ