โครงการปลูกฝังและสร้างวินัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
1.เพื่อให้นักศึกษาห่างไกลจากปัญหายาเสพติด
2 2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท
2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท
3 3.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท
3.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการปลูกฝังและสร้างวินัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการยาเสพติด62
เชิงปริมาณ คน 500 785 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/06/2562  - 30/09/2562 03/07/2562  - 03/07/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ