โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต...ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา งานจัดหางานได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต...ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ จัดระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมหมู่บ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักศึกษาทุกชั้นที่และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน โดยมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมทักษะชีวิตและอาชีพ กิจกรรมแบบทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างธุรกิจอาชีพออนไลน์ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างอาชีพอิสระและการศึกษาดูงาน -การฝึกปฎิบัติปั้นตุ๊กตา ดินเผามหัศจรรย์ดินยิ้ม ถิ่นล้านนา -การทำแซนวิช ทำกินต่อได้...ทำขายก้อดี -การฝึกปฎิบัติทำลูกประคบดินเผาสมุนไพร ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี การได้รับความรู้ด้านการสร้างอาชีพธุรกิจออนไลน์ ความรู้ด้านการสร้างอาชีพอิสระนักศึกษาสามารถนำไปในชีวิตประจำวันและในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการสร้างอาชีพธุรกิจออนไลน์ นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการสร้างอาชีพธุรกิจออนไลน์
3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการสร้างอาชีพอิสระ นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการสร้างอาชีพอิสระ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านการสร้างธุรกิจออนไลน์ การสร้างอาชีพอิสระและะการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ ความเข้าใจด้านการสร้างธุรกิจออนไลน์ และการสร้างอาชีพอิสระ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/07/2562  - 30/09/2562 14/09/2562  - 15/09/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ