โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดทำขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ มาให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 142 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้ใช้สถานที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่ได้รับการฝึกอบรมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่คณะเศรษฐศาสตร์ทราบวิธีการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (123 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/08/2562  - 07/08/2562 07/08/2562  - 07/08/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ