โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง 1. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง
2 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 2 ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ
3 3 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
4 4 เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบปะกับคณาจารย์ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ และคณาจารย์ อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและร่วมกัน ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักศึกษา ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบปะกับคณาจารย์ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ และคณาจารย์ อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและร่วมกัน ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานผล
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ชื่อ ประชุมผู้ปกครอง (62).pdf
เชิงปริมาณ คน 250 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/06/2562  - 30/09/2562 16/06/2562  - 16/06/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ