โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมก้าวแรกแห่งบ้านหลังที่ 2 สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา
1. ระดับความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
1.1 ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาใหม่ในด้านการลงทะเบียนเข้าหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดีเยี่ยมร้อยละ 82.40 ระดับความพึงพอใจดีร้อยละ 13.88 ระดับความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 1.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 0.00 ระดับความพึงพอใจวิกฤตร้อยละ 0.92 และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 95.6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
1.2 ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมด้านการดูแลนักศึกษาใหม่ในการจัดทำกิจกรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดีเยี่ยมร้อยละ 75.95 ระดับความพึงพอใจดีร้อยละ 21.92 ระดับความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 1.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 0.92 ระดับความพึงพอใจวิกฤตร้อยละ 0.00 และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 94.4 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรม
2.1 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดีเยี่ยมร้อยละ 48.14 ระดับความพึงพอใจดีร้อยละ 42.59 ระดับความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 7.40 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 1.85 ระดับความพึงพอใจวิกฤตร้อยละ 0.00 และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 87.4 อยู่ในระดับดี
2.2 ความเหมาะสมของขอบเขตการรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดีเยี่ยมร้อยละ 70.37 ระดับความพึงพอใจดีร้อยละ 25.92 ระดับความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 3.70 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 0.00 ระดับความพึงพอใจวิกฤตร้อยละ 0.00 และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 93.2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดทำกิจกรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดีเยี่ยมร้อยละ 62.96 ระดับความพึงพอใจดีร้อยละ 32.40 ระดับความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 3.70 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 0.00 ระดับความพึงพอใจวิกฤตร้อยละ 0.92 และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 91.2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.4 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์ก่อนจัดโครงการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดีเยี่ยมร้อยละ 75.00 ระดับความพึงพอใจดีร้อยละ 20.37 ระดับความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 3.70 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 0.00 ระดับความพึงพอใจวิกฤตร้อยละ 0.00 และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 94.2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพัก
คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย = 4.36, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.05) โดยทุกกิจกรรมทำให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับนักศึกษารุ่นพี่มีผลการประเมินสูงสุดอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้ท่านรู้จักเพื่อนต่างสาขาและทำให้ท่านได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่จัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.39, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.67) และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.39, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.67) และความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดมีผลการประเมินต่ำสุดอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.21, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.76)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดทำกิจกรรมร่วมกัน
2 2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันในหอพัก นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันในหอพัก
3 3. เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักศึกษาได้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 150 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/05/2562  - 30/09/2562 03/06/2562  - 31/07/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ