โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคณาจารย์และบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้เข้าใจและรับทราบถึงกฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาในการปกครอง ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาละผู้ปกครองมีความเข้าใจในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติในการศึกษาต่อคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/06/2562  - 31/07/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ