โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงาน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีของผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงาน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงาน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ คน 50 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงาน กับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงาน กับหน่วยงานภายนอก
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : ผู้เข้ารับการอบรม สรุปผลการอบรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. สรุปผลการอบรม
เชิงปริมาณ เล่ม 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/06/2562  - 31/07/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ