โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสุขภาพบุญศรีฯ ลำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวแสดงความจงรักภักดี จากนั้นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ เก็บกวาดใบไม้ภายในสวนสุขภาพสวนป่าบุญศรี, กิจกรรมปล่อยไม้ไทย ในบริเวณสวนป่าบุญศรื และกิจกรรมพัฒนาลำห้วยโจ้และปล่อยปลา ณ ฝายมีชีวิตตัวที่ 500 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2 2.เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสานพลังสามัคตี โดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการดำเนินการ ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมประสานพลังสามัคตี โดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการดำเนินการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนปลาที่ปล่อยในลำห้วยโจ้
เชิงปริมาณ ตัว 500 0.00
2. สวนสุขภาพบุญศรีฯ และลำห้วยโจ้ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
3. จำนวนกล้วยไม้ที่ปล่อยคืนธรรมชาติ
เชิงปริมาณ ต้น 500 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/05/2562  - 31/05/2562 23/05/2562  - 23/05/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ