โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาให้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้มีรูปแบบที่ชัดเจน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณี ศรัทธา และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมให้กับบุคลากรและผู้นำนักศึกษาที่จะมีบทบาทในการกำกับดูแลและดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ และคงไว้ซึ่งประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความภาคภูมิใจและความต้องการคงไว้ซึ่งประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้จากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : มีรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ที่ชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งองค์กรนักศึกษาที่รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เชิงปริมาณ แผน 1 0.00
2. ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรและผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/04/2562  - 31/08/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ