โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา พื้นที่ ๓ ตำบล ในอำเภอสันทราย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อนำองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปเผยแพร่ในรูปแบบ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนหน่วยงานภายใน/ภายนอก /จำนวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงปริมาณ หน่วยงาน 5 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการภายใน/ภายนอก ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
3. จำนวนชิ้นงานองค์ความรู้ปราชญ์ท้องถิ่น ที่ทำการเผยแพร่
เชิงคุณภาพ ชิ้นงาน 10 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/04/2562  - 31/08/2562 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ