โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ว่าที่ร้อยตรี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า “การลงนามในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ดำเนินงานในการดำเนินโครงการการบูรณาการการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทางคณะฯมีการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังมีศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรที่ดำเนินงานศึกษาวิจัย และบริการวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็นการดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้มีการสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เกิดการแลกเปลี่นนข้อมูล มีข้อตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และการบริการวิชาการ ตลอดจนการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม”
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โดยทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะร่วมมือกันในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ข้อมูลด้านวิชาการและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลาดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป นอกจากนั้นก่อนพิธีลงนามความร่วมมือจะเริ่ม ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่” โดยนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ต่อด้วย การนำเสนอ “ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การรับรู้ภาวะหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวน 67 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและประสานประโยชน์ร่วมกัน
2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การบริการวิชาการ ตลอดจนการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มีการร่วมกันใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลาดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : หนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วม (50 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. หนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เชิงปริมาณ ฉบับ 1 1 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/03/2562  - 19/03/2562 19/03/2562  - 19/03/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ